TRADICE ČESKÉHO SKLA A VÝROBY LUSTRŮ

Kvalita, řemeslné mistrovství, osobitý styl i cenová dostupnost získala pro sklo z Čech světový věhlas. Stalo se vyhledávaným obchodním artiklem a od 17. století ovládlo evropské trhy. Když se zjistilo, že přídavek oxidu olovnatého výrazně zlepšuje především jeho optické vlastnosti, zrodil se olovnatý křišťál a rozšířil se po celém světě. Broušení skla i lustrových ověsů se na severu Čech začíná rozvíjet již na přelomu 17. a 18. století.

Český křišťál a mnohé výrobky  s jeho použitím jsou po několik století vzorem krásy a dokonalého řemeslného zpracování. Křišťálové lustry z Čech se od počátku 18. století staly vyhledávaným zbožím a své paláce jimi zdobili mnozí  panovníci.

I dnes stejně jako kdysi se křišťálové lustry vyrábějí v malých českých rodinných firmách, stejnou technologií a s se stejným důrazem na kvalitu a jedinečnost ručního zpracování.

I naše firma je malým rodinným podnikem s výrobní kapacitou na Jablonecku a administrativním zázemím v Praze. Vyrábíme lustry v malých sériích podle objednávek zákazníků a jsme schopni vyhovět i specielním požadavkům na vzhled a velikost.

 

Garance

Zaručujeme se tímto, že naše lustry jsou vyrobeny v české republice a na jejich výrobu byly použity ověsy z českého křišťálu. Jedná se o ruční výrobky z nejkvalitnějších materiálu, které by vám měly při šetrné údržbě sloužit mnoho let.

 

 

 

CZECH GLASS AND CHANDELIER PRODUCTION TRADITIONS

 

Quality, exclusive craftsmanship, distinctive style and affordability of the Czech glass have earned it world-wide recognition. Consequently, it grew into a highly demanded product and, since the 17th century, has dominated the European markets. When it was discovered that adding a plumbic oxide noticeably improves, first of all, the optical characteristics of the glass, the plumbic crystal emerged and spread all over the world. Grinding of glass and chandelier pendants started to develop in the north of Czech Republic at the turn of 17th and 18th centuries.

 

The Czech crystal and many other products made with it have served for several centuries as an icon of beauty and excellent craftsmanship. At the beginning of the 18th century, the Czech crystal chandeliers became widely popular and were frequently used for decoration of royal palaces.

 

At present, likewise many years ago, the crystal chandeliers are being made by small family shops, using the original technology and placing that same emphasis on the quality and uniqueness of the hand processing.

 

Naturally, our company is a small family enterprise with its workshops located in Jablonecko and administrative office situated in Prague. We make chandeliers in small series on custom order basis and are able to fulfill any demands of the customer as for the design and size preferred.

 

 

Quality Assurance

 

We guarantee hereby that this chandelier has been produced in the Czech Republic, and in its production were utilized pendants made exclusively of the Czech crystal. It is a hand-made product made from the highest quality materials and, if properly cared of, should serve you for many years.

 

 

 

ТРАДИЦИИ ЧЕШСКОГО СТЕКЛА И ПРОИЗВОДСТВА ЛЮСТР

 

Качество, ремесленное мастерство, особый стиль и ценовая доступность принесли чешскому стеклу всемирную известность. Оно стало пользоваться широким спросом, и с 17 века не покидало европейские рынки. Когда было обнаружено, что добавка оксида свинца заметно улучшит в первую очередь оптические качества стекла, появился свинцовый хрусталь, который затем стал известен по всему свету. Шлифовка стекла и подвесок для люстр на севере Чехии стала развиваться уже на стыке 17 и 18 веков.

Чешский хрусталь и множество изделий с его использованием на протяжении столетий являются примером красоты и исключительной мастерской обработки. Хрустальные люстры в Чехии уже с начала 18 века стали пользоваться широким спросом, и многие правитель украшали ими свои дворцы.

Сегодня, так же как и когда-то давно, хрустальные люстры производятся небольшими чешскими семейными фирмами по оригинальной технологии и с таким же упором на качество и уникальность ручной работы.

Наша фирма является небольшим семейным предприятием с производственной мастерской в Яблонецку и административным офисом в Праге. Мы производим люстры в небольших партиях на заказ и готовы исполнить любые пожелания наших заказчиков относительно модели и размеров.

 

Гарантия

Качество гарантирует тот факт, что данная люстра была изготовлена в Чешской Республике, и для ее изготовления был использован чешский хрусталь. Речь идет о ручной работе из самого высококачественного материала, который Вам при заботливом обращении прослужит много лет.